Previous
Next

Coordonator în materie de securitate și sănătate în munca pentru șantierele temporare și mobile – studii superioare

Curs – Coordonator în materie de securitate și sănătate în munca pentru șantierele temporare și mobile – studii superioare
Cursul este autorizat
Cod COR: 226303
Durată: 100 ore
Preț: 1500 lei/ persoana.

Cursul este autorizat de catre Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor din Municipiul Bucuresti, prin autorizaţia seria B nr. 0011892 / 07.02.2019.

Acte legislative care reglementează cerințele privind formarea specifica de coordonator SSM pentru șantiere temporare sau mobile:
– HG 300 / 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
– ORDIN nr. 242 din 23 martie 2007 (actualizat oct.2012) pentru aprobarea ”Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile”
– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 (actualizata)

Cui se adreseaza cursul de Coordonator in materie de securitate și sanatate in munca pentru santierele temporare si mobile
Cursul se adresează persoanelor care indeplinesc cumulativ toate cerintele legislative si care au experienta profesională de minimum 5 ani in construcţii sau conducerea santierelor, respectiv în arhitectura.

Structura programului de formare specifică de coordonatori se stabileşte pe două nivele de competenţă:
a) nivelul de bază, care se adresează absolvenţilor cu studii medii;
b) nivelul superior, care se adresează absolvenţilor cu studii superioare de lungă sau de scurtă durată.

 

Conditii de acces / inscriere la cursurile de formare a coordonatorilor (conf. art. 8 si 9 din Ordin 242/2007):

La programele de formare a coordonatorilor poate participa:

1. Orice persoana cu studii superioare (de lungă sau de scurtă durată), având specializările:
a) – construcţii civile, industriale, agricole şi inginerie civilă;
b) – construcţii căi ferate, drumuri şi poduri;
c) – instalaţii pentru construcţii;
d) – construcţii hidrotehnice;
e) – utilaje pentru construcții;
f) – geodezie;
g) – utilaj tehnologic pentru construcţii;
h) – ingineria şi managementul resurselor tehnologice pentru construcţii;
i) – inginerie minieră pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstrucţii şi construcţii tunele;
j) – arhitecţi şi conductori arhitecţi;
2. Pentru cursurile de formare a coordonatorilor se admite şi înscrierea personalului cu studii medii (in domeniul constructiilor – tehnician), cu specializările prevăzute la pct. 1.
3. La programele de formare specifică de coordonator pot participa numai persoanele care au efectuat cursurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:
a) la programe de formare de nivel de bază pot participa persoanele cu studii medii (in domeniul constructiilor -tehnician) şi curs de pregătire în securitatea şi sănătatea în muncă corespunzător nivelului mediu (cu o durată de cel puţin 80 de ore);
b) la programe de formare de nivel de bază sau superior pot participa persoanele cu studii superioare (in domeniul constructiilor) şi curs de pregătire în securitatea şi sănătatea în muncă corespunzător nivelului superior (vezi art.50 din HG 1425/2006 actualizata).

Precizari (conf. art 16 din ord. 242/2007):

(1) Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul de bază pot desfăşura activitatea pentru care au fost pregătiţi, la elaborarea proiectelor şi/sau pe şantierele aferente acestora, de maximum 500 m2 suprafaţă construită desfăşurată.

(2) În cazul în care coordonatorul a absolvit doar studii medii (tehnician), acesta nu va putea fi angajat decât coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Tip atestare: Certificat de absolvire pentru ocupatia de ”Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca – studii superioare”, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, conform N.M. de aplicare a prevederilor OG nr. 129 / 2000 si a Legii 375 / 2002 republicata

Locul de desfasure a cursului: Piata Walter Maracineanu nr 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti.
Numar de locuri / curs: minim 15
Program: luni-vineri intre orele 17:00 – 21:00 (se pot face si oferte personalizate la cerere)

Programul de formare se finalizeaza cu susţinerea unei probe scrise, care constă într-un test-grilă, şi a unui proiect.

Va rugam sa aduceti urmatoarele documente:
• cerere de înscriere la programul de formare (inscrierea se face on-line pe site-ul nostru);
• copie de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acte care să dovedească identitatea;
• copie de pe certificatul de naştere / casatorie;
• curriculum vitae;
• copie de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ;
• copie de pe cartea de muncă sau registrul de evidenţă a salariaţilor, din care să rezulte experienţa profesională în construcţii sau în conducerea şantierului;
• copie de pe documentele din care rezultă că are un nivel de pregătire mediu sau superior în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006.
• Contractul de formare profesionala:

Persoane fizice – Descarca aici
Persoane juridice – Descarca aici

 

Inscrie-te la acest curs Acum!

Date cursant


Date Facturare Dacă datele de facturare sunt pe persoană juridică vă rugăm completați următoarele informații: