Curs – Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare și mobile – studii medii / nivel bază

Curs – Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare și mobile – studii medii / nivel bază

Curs – Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare și mobile – studii medii / nivel bază
Cod COR: 325724
Tip de curs: specializare
Durată: 70 de ore
Taxă curs: 1.000 lei
Inscrie-te ACUM!

Cursul este autorizat de către Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adulților din Municipiul București, prin autorizația seria B nr. 0011047 / 30.03.2017.

Acte legislative care reglementează cerințele privind formarea specifica de coordonator SSM pentru șantiere temporare sau mobile:
– HG 300 / 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
– ORDIN nr. 242 din 23 martie 2007 (actualizat oct.2012) pentru aprobarea ”Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile”
– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 (actualizata)

Cui se adreseaza cursul de Coordonator in materie de securitate și sanatate in munca pentru santierele temporare si mobile – studii medii / nivel baza
Cursul se adresează persoanelor care indeplinesc cumulativ toate cerintele legislative si care au experienta profesională în construcţii sau în conducerea şantierului de minimum 5 ani;

Conditii de acces / inscriere la cursurile de formare a coordonatorilor de nivel de bază (conf. art. 8 si 9 din Ordin 242/2007):
1. La programele de formare a coordonatorilor poate participa orice persoana cu studii superioare (de lungă sau de scurtă durată), având specializările:
a) – construcţii civile, industriale, agricole şi inginerie civilă;
b) – construcţii căi ferate, drumuri şi poduri;
c) – instalaţii pentru construcţii;
d) – construcţii hidrotehnice;
e) – utilaje pentru construcții;
f) – geodezie;
g) – utilaj tehnologic pentru construcţii;
h) – ingineria şi managementul resurselor tehnologice pentru construcţii;
i) – inginerie minieră pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstrucţii şi construcţii tunele;
j) – arhitecţi şi conductori arhitecţi;
2. La programele de formare a coordonatorilor se admite şi înscrierea personalului cu studii medii in domeniul constructiilor (tehnician), cu specializările prevăzute la pct. 1.
3. La programele de formare specifică de coordonator pot participa numai persoanele care au efectuat cursurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:
a) persoanele cu studii medii in domeniul constructiilor (tehnician) şi curs de pregătire în securitatea şi sănătatea în muncă corespunzător nivelului mediu (cu o durată de cel puţin 80 de ore);
b) persoanele cu studii superioare (in domeniul constructiilor) şi curs de pregătire în securitatea şi sănătatea în muncă corespunzător nivelului superior.

Precizari (conf. art 16 din ord. 242/2007):
(1) Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul de bază pot desfăşura activitatea pentru care au fost pregătiţi la elaborarea proiectelor şi/sau pe şantierele aferente acestora, de maximum 500 m 2 suprafaţă construită desfăşurată.
(2) În cazul în care coordonatorul a absolvit doar studii medii (tehnician), acesta nu va putea fi angajat decât coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Tip atestare: Certificat de absolvire pentru ocupatia de ”Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca – studii medii”, emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, conform N.M. de aplicare a prevederilor OG nr. 129 / 2000 si a Legii 375 / 2002 republicata
Locul de desfasure a cursului: Piata Walter Maracineanu nr 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti. 
Numar de locuri / curs: minim 15 
Program: luni-vineri intre orele 17:00 – 21:00 (se pot face si oferte personalizate la cerere)

Va rugam sa aduceti urmatoarele documente:

  • cerere de înscriere la programul de formare (inscrierea se face on-line pe site-ul nostru);
  • copie de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acte care să dovedească identitatea;
  • copie de pe certificatul de naştere / casatorie;
  • curriculum vitae;
  • copie de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ;
  • copie de pe cartea de muncă sau registrul de evidenţă a salariaţilor, din care să rezulte experienţa profesională în construcţii sau în conducerea şantierului;
  • copie de pe documentele din care rezultă că are un nivel de pregătire mediu sau superior în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006.
  • Contractul de formare profesionala:

                               Persoane fizice – Descarca aici
                               Persoane juridice – Descarca aici 

 

 

Inscrie-te la acest curs Acum! 

Date cursant
Date Facturare Dacă datele de facturare sunt pe persoană juridică vă rugăm completați următoarele informații: